New photos - 242. 60063 on 6M41 at Stourbridge  ::   of 2

 sec.